.

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti SAM služby s.r.o. s Nariadením  GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov  v nasledovnom texte.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SAM služby s.r.o. so sídlom Tajov 96, 976 34 Tajov , IČO 55 041 973, DIČ 2121845539, obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka číslo 45064/S, e-mailová adresa info@samshop.sk, telefón:+421 911 988 129 (ďalej len spoločnosť SAM služby s.r.o.), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť SAM služby s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Michaela Janková – SAM služby). Pre účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov Michaela Janková – SAM služby  je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Michaela Janková – SAM služby.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO : 36 624 942
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO : 31 329 217

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2 Registrácia zákazníka e-shopu

Spoločnosť SAM služby s.r.o. spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SAM služby s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

2.3 Uplatňovanie nárokov spoločnosti SAM služby s.r.o.

Spoločnosť SAM služby s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti SAM služby s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby SAM služby s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti SAM služby s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti SAM služby s.r.o..

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f)Nariadenie  GDPR. Spracúvanie osobných údajov SAM služby s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti SAM služby s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti SAM služby s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti SAM služby s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti SAM služby s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.4 Plnenie zákonných povinností spoločnosti SAM služby s.r.o.

Spoločnosť SAM služby s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. 2.1 až 2.4 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti spoločnosti SAM služby s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosti SAM služby s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou spoločnosti SAM služby s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom

3.Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SAM služby s.r.o.

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Poverenou osobou pre spracovanie osobných údajov je:

Michaela Janková, Tajov 96, 976 34 Tajov, info@samshop.sk, Tel. číslo: +421 911 988 129.

Andrej Uhliar, Tajov 96, 976 34 Tajov, info@samshop.sk, Tel. číslo: +421 911 988 129.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.